Nad 1.000 Kč DOPRAVA ZDARMA
Až 9 DÁRKŮ k nákupu

Nad 1.000 Kč DOPRAVA ZDARMA. Až 9 DÁRKŮ k nákupu.

Zásady ochrany osobních údajů

 

Kdo jsme

Správcem Vašich osobních údajů je podnikající osoba Martin Prošek, IČ: 87166101, se sídlem Šulcova 612/33, 272 01 Kladno.

Cílem těchto zásad zpracování osobních údajů je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Martin Prošek coby správce osobních údajů o subjektech údajů zpracovává, k jakým účelům a jak dlouho Martin Prošek tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva subjektům údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto zásady jsou vydávány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Martin Prošek jako správce dle čl. 13 GDPR, a jsou účinné od 17. 5. 2019.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete (zpravidla při vyplňování objednávky nebo v rámci jiného obchodního styku), nebo které nám budou jinak s Vaším souhlasem poskytnuty. Zpracováváme tak zejména tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, popř. název obchodní firmy fyzické osoby – podnikatele,
 • fakturační a doručovací adresa,
 • identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ),
 • bankovní spojení,
 • telefonní číslo a e-mailová adresa.

Při Vašich návštěvách našich webových stránkách můžeme shromažďovat informace o těchto Vašich návštěvách, jako jsou Vaše IP adresa, datum a čas přístupu, informace o Vašem operačním systému, webovém prohlížeči, Vaše chování na našich stránkách. Navštívíte-li naše webové stránky z Vašeho mobilního telefonu, tabletu apod., můžeme zpracovávat i informace o tomto zařízení. V těchto případech se však snažíme v maximální míře tyto informace anonymizovat tak, aby nebylo možné je přiřadit konkrétní osobě.

Za jakým účelem a z jakého důvodu zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro splnění kupní smlouvy, kterou mezi sebou uzavíráme, a pro účely našich oprávněných zájmů, tedy zejména za účelem

 • vybavení a doručení zásilky;
 • řešení případných problémů při doručování zboží, jeho reklamaci nebo vracení,
 • poskytování péče zákazníkům a zlepšování našich služeb;
 • jednání o zvláštních smluvních podmínkách;
 • zjednodušení objednávání zboží („předvyplnění“ údajů);
 • zasílání nabídek a jiných obchodních sdělení v přiměřeném rozsahu, ledaže se z odběru těchto novinek nastavením uživatelského profilu odhlásíte;
 • možnosti Vaší účasti v marketingových soutěžích atd.;
 • bude-li to nezbytné a nedohodneme-li se, tak i za účelem obrany Vůči uplatnění Vašich práv nebo za účelem uplatnění našich práv vůči Vám.

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro splnění právních povinností, které máme, zejména při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy nebo při plnění jiných povinností, např. při plnění povinnosti poskytnout tyto údaje orgánům činným v trestním řízení apod.

Kontaktní formuláře

Když návštěvníci odešlou vyplněný kontaktní formulář skrze tento web, tak jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Formulář je odeslán přímo na email e-shopu.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Analytické a statistické cookies jsou využívány k vytváření statistik o návštěvnosti jendnotlivých stránek a k analýze využívání webu. K analýze je využíván

S kým sdílíme vaše údaje

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics.

Jaká máte práva?

Máte právo: na přístup k osobním údajům; požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; a kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným Správcem. Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: požádat Správce o vysvětlení nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.)

Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Dle GDPR máte tato práva:

 1.  Právo na přístup k osobním údajům.

Máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a dále informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, a o právu podat stížnost u dozorového úřadu.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace můžete uplatnit písemně nebo elektronicky na našich výše uvedených kontaktech.

 •  Právo na opravu nepřesných údajů.

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Na druhou stranu nicméně máte povinnost oznamovat nám veškeré změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň jste povinni poskytnout nám součinnost, zjistíme-li, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

 • Právo na výmaz.

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud neprokážeme, že jsou dány oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování.

Budete-li popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo podáte-li námitku proti jejich zpracování, máte právo na omezení zpracování osobních údajů do doby vyřešení Vašeho podnětu.

 • Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování.

V případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů máte právo, abychom Vám takový záznam oznámili. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme o této skutečnosti informovat jednotlivé příjemce Vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě Vaší žádosti můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají a které jste nám poskytl(a), a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat nás o předání těchto údajů jinému správci. Rovněž nás můžete požádat, abychom v tomto formátu dodali tyto informace Vám.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu. V případě, že Vám neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, bez zbytečného odkladu ukončíme zpracování Vašich osobních údajů.

 • Uplatnění výše uvedených práv.

Martin Prošek nemá povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a ani ho nemá. Pro uplatnění výše uvedených práv nás můžete kontaktovat písemně na adrese Martin Prošek, IČ: 87166101, se sídlem Šulcova 612/33, 272 01 Kladno., nebo elektronicky na e-mailové adrese info@kratomkratom.cz.

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Budeme rádi, pokud případné nedostatky spojené se zpracováním osobních údajů budete řešit nejdříve s námi. Snažíme se o maximální ochranu Vašich osobních údajů a rozhodně není naším cílem Vaše práva ani v nejmenším poškozovat, a proto se budeme pozorně věnovat Vašim stížnostem. Pokud se přesto budete chtít obrátit na dozorový orgán, tak se se stížnostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Máte právo: na přístup k osobním údajům; požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; a kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným Správcem. Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: požádat Správce o vysvětlení nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.)

Kam posíláme vaše data?

Informace o tom, jak používáte náš web, sdílíme prostřednictvím Cookies se společností Seznam a Google, čistě pro statistické účely. Seznam je správcem i zpracovatelem těchto dat.

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Dodatečné informace

Vaše kontaktní údaje

Správcem údajů je podnikající osoba Martin Prošek, se sídlem:
Šulcova 612/33, 272 01 Kladno
Kontakt:
info@kratomkratom.cz

Jak chráníme vaše osobní údaje

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány pouze ve stanoveném rozsahu a účelem. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. K osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci a spolupracující osoby v oblasti, mzdové a IT. Údaje budou zpracovány pouze na prostředcích Správce a uloženy v prostorách Správce. Údaje nejsou předány do 3. zemí ani mezinárodním organizacím, jen v rozsahu, ve kterém je uvedeno výše, tj. jen zemím či organizacím v rámci Privacy Shield.